Engagera sig i föreningen

Som medlem i Brf Pastorn finns det massor som man kan göra för att engagera sig i bostadsrättsföreningen. Det kan vara allt från att värna om vår miljö och våra utgifter till att delta på städdagar och stämmor.

Man kan även ställa upp som förtroendevald – vilket är vad resterande av den här texten kommer att handla om.

Varför engagera sig som förtroendevald?

Som bostadsrättshavare har man både rättigheter och ansvar. Man ansvarar t.ex. själv för större delen av underhållet i sin egen lägenhet, samtidigt har man alltid rätt att göra sin röst hörd för att påverka sin bostadsmiljö.

Alla bostadsrättshavare äger kollektivt den mark och de byggnader som föreningen förfogar över. Som bostadsrättshavare har man ett direkt intresse i att bostadsrättsföreningen sköts på ett bra sätt gällande t.ex. underhåll, ekonomi, trivsel.

Som förtroendevald får man bättre inblick i hur föreningen fungerar men även möjligheter att bidra utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Det är en jättebra möjlighet att kunna påverka sin boendemiljö och värna om sin investering.

Beroende på vilken roll man väljer att engagera sig i så kommer det definitivt att vara en utomordentlig erfarenhet och en bra möjlighet att lära känna människor i sin närmiljö. Dessutom berättigar engagemanget ofta ett arvode.

Vem kan engagera sig som förtroendevald?

Bostadsrättshavare samt make/maka/sambo till bostadsrättshavare.

Förtroendeuppdrag inom Brf Pastorn

Styrelse

Föreningen måste ha en styrelse. I Brf Pastorn består styrelsen av 5 ledamöter (varav 1 är HSB ledamot) samt 2 suppleanter.

Styrelsen företräder föreningens medlemmar och ansvarar bl.a. för att föreningens egendom förvaltas och underhålls enligt plan. Styrelsen ansvarar dessutom för föreningens ekonomi och att föreningen följer gällande lagar och stadgar samt att beslut protokollförs och genomförs.

Som styrelseledamot krävs inga särskilda förkunskaper. Det finns möjlighet att gå utbildningar för ledamöter som behöver viss detaljkunskap.

Revisor

Föreningen måste ha en revisor. I Brf Pastorn väljer vi på årsstämman 1 ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Till skillnad från styrelseledamöter behöver inte en revisor vara medlem i föreningen eller make/maka/sambo till medlem.

Revisorns roll är att granska styrelsen och kontrollera att allt går rätt till. I detta ingår att kontrollera räkenskaper, protokoll, avtal och liknande dokument för att se att inga oegentligheter förekommit.

En revisor får gärna ha tidigare erfarenheter av redovisning och ekonomi, men det är dock inget krav. Det finns möjlighet att gå utbildning för revisor för att inhämta nödvändiga kunskaper.

Som revisor får man inte vara: styrelseledamot, styrelsesuppleant, make/maka/sambo/släkt med någon styrelseledamot.

Valberedning

Valberedningen har en väldigt viktig uppgift, nämligen att ta fram kandidater till årsstämman för fylla övriga förtroendeuppdrag. Valberedningen består av 3 personer, varav en sammankallande.

Det finns inga krav på förkunskaper för att sitta i valberedningen. Möjlighet finns att gå utbildning för att inhämta nödvändiga kunskaper.

Fritidskommité

Fritidskommitén ansvarar för medlemsaktiviteter, trivsel samt viss trädgårdsskötsel. Fritidskommitén består för närvarande av 3 personer.

Intresserad?

Vid intresse av att engagera dig, kontakta gärna Valberedningen.