Renovera & bygga om

Generella riktlinjer

  • Försök att föra så lite oväsen som möjligt, framförallt under kvällar och helger.
  • Förvarna gärna grannar så att de vet om att det kan väsnas, vilka tider och under hur lång tid.
  • Renovering och ombyggnationer ska utföras fackmannamässigt.

Vad får man renovera/bygga om?

Som bostadsrättshavaren har man stor frihet att renovera eller bygga om i sin lägenhet. Man är t.o.m. skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick enligt föreningens stadgar.

Detta regleras av §31 i Brf pastorns stadgar.

För underhållsåtgärder som ligger på bostadsrättshavarens ansvarsområde behövs inget medgivande från föreningens styrelse. Dock kräver stadgarna att alla underhållsåtgärder som vidtas ska utföras fackmannamässigt. Om man är osäker på vad som är bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens ansvarsområde kan man rådfråga §31 och §32 i Brf pastorns stadgar eller denna tabellen på sidan Vem underhåller vad?

Det händer dock att man kan vilja göra ingrepp i delar av lägenheten som antingen ligger på Bostadsrättsföreningens ansvarsområde eller att man vill ändra planlösning. I dessa fall måste styrelsen underrättas och lämna sitt medgivande innan arbetet påbörjas.

Detta regleras av §37 i Brf pastorns stadgar och gäller framförallt:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten

Detta gäller även vid osäkerhet. Om man är osäker på hurvida man har rätt att utföra en viss underhållsåtgärd ska styrelsen rådfrågas. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite då man kan bli skyldig att återställa en icke medgiven åtgärd.

För att ansöka om tillstånd för ombyggnation eller renovering ska blanketten Ansökan om tillstånd för ändring/åtgärd i lägenhet ifyllas och lämnas till Ordförande, Vice Ordförande eller Vicevärd.

Badrumsrenovering

Det är viktigt att våtrum hålls i bra skick för att garantera en intakt fuktspärr mot omgivande byggnadsdelar. Vid renovering av badrum är det extra viktigt att det utförs fackmannamässigt enligt gällande branschregler och föreskrifter. Tänk på att kontrollera att tilltänkta entreprenörer är ansvarsförsäkrade och innehar rätt behörighet. Om man funderar på att genomföra hela eller delar av renoveringen på egen hand kan det vara en bra ide att man först kollar med sitt eget försäkringsbolag för att säkerställa att eventuella skador då omfattas av hemförsäkringen och bostadsrättstillägget.

I samband med renovering av badrum bör golvbrunnen bytas såvida inte en auktoriserad entreprenör bedömer att den är i gott skick. Det är viktigt att golvbrunnen inte blir en svag länk i det nyrenoverade badrummer utan bedöms hålla åtminstone samma livslängd som övriga fuktspärrar i badrummet. GVK’s branschregler säger att golvbrunnar äldre än 1990 alltid ska bytas i samband med renovering och golvbrunnar nyare än 1990 ska bytas om det är tveksamt vilket skick golvbrunnen är i. Våra fastigheter är uppförda 1990-1991.

Golvbrunnen är bostadsrättsföreningens ansvar, men då det inte skulle vara praktiskt genomförbart eller särskilt populärt att byta samtliga golvbrunnar i ett svep genomförs detta i samband med badrumsrenoveringar eller i samband med skada. Det är viktigt att golvbrunnen byts vid renovering då gamla golvbrunnar innebär risk för vattenskador.

Om bostadsrättshavaren anlitar en firma för renovering av badrum och den bedömer att golvbrunnen bör bytas så ska den bytas. Föreningen ersätter då bostadsrättshavaren med ett belopp om max 6 250 SEK förutsatt att blanketten Ansökan om tillstånd för ändring/åtgärd i lägenhet fyllts i, medgivande givits samt att arbetet utförts av en auktoriserad aktör och att kvitton/faktura kan uppvisas.

Vid enskilda byten av golvbrunnar t.ex. i samband med skada anlitar föreningen en entreprenör för att endast byta golvbrunnen.

Golvvärme

Ansökningar gällande vattenburen golvvärme avslås av styrelsen. Detta p.g.a. risken för potentiella framtida fuktskador samt att enskilda vattenburna installationer skulle hamna på bostadsrättsföreningens underhållsansvar.

Anläggning av elvärmeslingor är helt OK förutsatt att blanketten Ansökan om tillstånd för ändring/åtgärd i lägenhet fyllts i och medgivande lämnats.